Onze leveringsvoorwaarden staan vermeld op de achterzijde van de orderbevestiging. Middels ondertekening van dit formulier verklaart koper de voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Leveringsvoorwaarden Ardworks PARTICULIEREN

Oud Turnhout is een onderdeel van Ardworks. Deze leveringsvoorwaarden gelden derhalve ook voor de rechtsverhouding(en) tussen koper en Oud Turnhout.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden van Ardworks worden de navolgende begrippen gehanteerd met de navolgende betekenis:

Wederpartij: elke contractspartij van Ardworks. Met name wordt onder “wederpartij” ook verstaan degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

Niet-consument: de wederpartij van Ardworks, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Consument: de wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Overeenkomst: alle overeenkomsten waarbij Ardworks partij is;

Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak tussen een consument en Ardworks.

Artikel 2. Algemeen

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Ardworks en de wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.

2.2           Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ardworks, bij de uitvoering waarvan door Ardworks derden worden betrokken. Zij zijn geschreven voor zowel Ardworks zelf, haar directeur en medewerkers als voor de bij de overeenkomst door Ardworks betrokken derden.

2.3           Andere voorwaarden en/of afwijkende bepalingen zijn enkel geldig en bindend, indien Ardworks deze voorwaarden/bepalingen schriftelijk bekrachtigt en binden Ardworks in verdere transacties niet.

2.4           Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden wegens gehele of gedeeltelijke nietigheid of vernietiging, laat de toepasselijkheid van het overigens bepaalde onverlet. Ardworks en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen of gedeelten daarvan ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk in acht wordt genomen.

2.5           Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6           De in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen laten de dwingendrechtelijke aanspraken van de consument onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1           Alle offertes en aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk anders is vermeld.

3.2           Kennelijke vergissingen in de aanbieding en/of offerte van Ardworks ontheffen Ardworks van de leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

3.3           Offertes en aanbiedingen van Ardworks zijn gebaseerd op hetgeen Ardworks op het moment van totstandkoming van de offerte of aanbieding bekend was. Zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Ardworks is slechts aan de offerte of aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de daarbij gestelde termijn wordt bevestigd, tenzij Ardworks anders aangeeft. Indien geen termijn is genoemd, dient de aanvaarding binnen 30 dagen na het uitbrengen van de offerte of aanbieding plaats te vinden.

3.4           Ardworks benadrukt dat er zich tussen het moment van uitbrengen van de offerte of het doen van een aanbieding en de aanvaarding daarvan als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in het project, materiaal, arbeid of voorraden, prijsstijgingen kunnen voordoen. Zie artikel 7 voor het overige bepaalde omtrent de prijzen.

3.5           Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is Ardworks daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ardworks anders aangeeft.

3.6           De gegevens door Ardworks verstrekt betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren, kleurverlopen (nuances), (kleur)eigenschappen onder weersinvloeden, etc. alsmede gegevens in tekeningen, drukwerken, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke worden vermoed een benaderende aanduiding te hebben en zijn slechts verbindend indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.7           Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten, eventueel meerwerk of nabestellingen.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1           Een overeenkomst van verkoop van zaken met Ardworks komt tot stand wanneer Ardworks een ontvangen order schriftelijk heeft bevestigd danwel de zaken heeft geleverd.

4.2           De door Ardworks aan de wederpartij verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven, indien de wederpartij van oordeel is dat de orderbevestiging niet juist is dan wel onvolledig is, dient de wederpartij dit terstond, uitsluitend vóór datum van levering, schriftelijk aan Ardworks te melden.

4.3           Elke overeenkomst die met Ardworks wordt aangegaan, wordt onder de ontbindende voorwaarde aangegaan dat Ardworks de overeenkomst mag ontbinden indien uit ingewonnen informatie blijkt dat de kredietwaardigheid van de wederpartij onvoldoende is, zulks ter bepaling van Ardworks. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade en kosten. De wederpartij staat uitdrukkelijk toe dat Ardworks informatie inwint omtrent zijn/haar kredietwaardigheid.

4.4           Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Ardworks, of namens Ardworks gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, zijn alleen bindend indien deze door Ardworks schriftelijk zijn bevestigd.

4.5           Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de wederpartij, heeft Ardworks recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij de opzegging aan Ardworks toerekenbaar is. Voorts is de wederpartij alsdan gehouden tot onmiddellijke nakoming van al hetgeen waartoe Ardworks gerechtigd is.

4.6           Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ardworks, zal Ardworks in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een door de wederpartij aan te wijzen derde, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de wederpartij toerekenbaar zijn.

4.7           Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ardworks kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht, tenzij de opzegging aan Ardworks toerekenbaar is.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1           Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen de overeenkomst daarop aanpassen.

5.2           Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ardworks zal de wederpartij daarvan, zoveel als dat redelijkerwijs mogelijk is, in kennis stellen.

5.3           Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst, financiële, kwantitatieve en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Ardworks de wederpartij hierover, voor zoveel als redelijkerwijs mogelijk, tevoren inlichten.

5.4           Indien een vaste prijs of een vast tarief is overeengekomen zal Ardworks daarbij zo mogelijk een indicatie geven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs of het tarief tot gevolg zal hebben.

5.5           Meerkosten worden in rekening gebracht, tenzij het ontstaan daarvan uitsluitend aan Ardworks kan worden toegerekend.

5.6           Indien de wederpartij de order tot levering of uitvoering annuleert of indien een order geheel of gedeeltelijk komt te vervallen, dan zullen de daarvoor bestelde materialen vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en leveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde tijd, wel integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Termijnen

Door Ardworks opgegeven termijnen zijn steeds indicatief en zijn dus nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan dient de wederpartij Ardworks schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te stellen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op ontbinding, verrekening, opschorting en / of schadevergoeding.

Artikel 7. Prijzen

7.1           Alle prijzen gelden voor levering af magazijn Ardworks, exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend-, vervoers-, verzekerings-, aanlever-, opslag-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

7.2           Ook zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen, de prijzen zullen derhalve steeds worden verhoogd met het wettelijk vastgestelde percentage aan omzetbelasting.

7.3           Alle door Ardworks opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte geldende kostenfactoren zoals loonkosten, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, alsmede alle andere kosten.

7.4           Indien vóór de levering de prijzen zoals genoemd in het vorige lid verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan kunnen deze worden doorberekend.

7.5           Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen naar meest recente opgave van Ardworks.

7.6           Gegevens en prijzen die in drukwerken van Ardworks staan vermeld, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden en binden Ardworks derhalve niet.

7.7           In digitale vorm verspreide prijzen (bijv. internet) binden Ardworks niet.

7.8           Een samengestelde prijsopgave verplicht Ardworks niet tot uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst of tot levering van een gedeelte van de in de offerte of aanbieding genoemde zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs of het opgegeven tarief.

7.9           Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden prijzen opgegeven en zijn verplichtingen van de wederpartij tot betaling van een geldsom (verplichtingen tot vergoeding van schade en/of waarde daaronder begrepen) verschuldigd in Euro.

Artikel 8. Betaling

8.1           Betaling dient contant bij levering te geschieden, tenzij met Ardworks schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen in welk geval de daarbij vermelde betalingstermijn van toepassing is. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2           In geval van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van liquidatie, van schuldsanering, van beslag onder de wederpartij of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer de vrije beschikking heeft over (een gedeelte van) zijn vermogen, zijn de vorderingen van Ardworks op de wederpartij onmiddellijk en volledig opeisbaar.

8.3           De wederpartij is verplicht de koopprijs contant ten kantore van Ardworks, contant bij levering aan de transporteur of op de bankrekening van Ardworks, zoals deze laatste staat vermeld op de factuur, te voldoen, zonder aftrek of verrekening. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van de bankrekening van Ardworks als de dag van betaling.

8.4           Ardworks is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren. Ardworks is bevoegd de levering en verzending uit te stellen, totdat de wederpartij toereikende zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Ardworks door vertraagde (af)leveringen geleden schade.

8.5           Ardworks behoudt zich het recht voor om bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% en maximaal 50% te vragen. Indien de wederpartij de aanbetaling niet binnen de daarvoor gestelde termijn verricht, heeft Ardworks het recht om de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij is dan verplicht de door Ardworks geleden vermogensschade te vergoeden.

8.6           Indien de wederpartij zijn verplichtingen tot betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 7 lid 9 voldoet in ander geld dan tot betaling waarvan deze verplichtingen strekken geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de prijs door Ardworks is opgegeven. Indien de door Ardworks opgegeven prijs is gewijzigd conform het bepaalde in artikel 7 lid 4 dan wel 3 lid 4 geschiedt de omrekening naar de dag waarop Ardworks de gewijzigde opgave heeft gedaan.

8.7           Het nalaten van het afnemen van de zaken door de wederpartij laat haar/zijn betalingsverplichting onverlet.

8.8           De wederpartij is direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist, indien de wederpartij niet op de vervaldag aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De vervaldag is de veertiende dag na de betreffende factuurdatum.

8.9           In het geval van verzuim van de wederpartij is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Ardworks geleden en te lijden schade.

8.10         Bij levering in gedeelten, tevens levering van zaken van een samengestelde order, is Ardworks bevoegd de verdere levering op te schorten tot de op reeds verrichtte deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van het artikel.

8.11         Ardworks kan, zonder daardoor in verzuim te komen, (een aanbod tot) betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst en voorts indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.12         Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9. Incassokosten en rente

9.1           Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom zonder aanmaning of ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

9.2           Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op vijftien procent van de verschuldigde hoofdsom.

9.3           Indien Ardworks hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.4           De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10. Levering

10.1         Indien Ardworks gegevens behoeft van de wederpartij ten behoeve van de (af)levering, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan Ardworks ter beschikking heeft gesteld.

10.2         De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij in bezit zijn gesteld van de wederpartij.

10.3         De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die bij Ardworks ontstaat vanwege niet nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst door de wederpartij of vanwege het niet verlenen van de van haar/hem te vragen medewerking met betrekking tot het uitvoeren van de overeenkomst, onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde omtrent de levertijd. Extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de wederpartij in rekening gebracht.

10.4         Tenzij de wederpartij zelf voor transport zorgt, worden de zaken verzonden door Ardworks die daarbij zoveel als mogelijk rekening tracht te houden met de lokale situatie ter zake waarvan de wederpartij Ardworks tijdig zal informeren, althans vóór datum van levering. De wederpartij zorgt dat de plek van levering goed toegankelijk is, Ardworks draagt daar geen enkele verantwoordelijkheid voor.

10.5         Verzoekt de wederpartij om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan zal Ardworks de hieraan verbonden kosten aan de wederpartij in rekening brengen.

10.6         Indien de wederpartij de levering van zaken aan zichzelf heeft voorbehouden, komt dit integraal voor zijn rekening en risico. Ardworks kan daar dus nimmer voor worden aangesproken en de wederpartij is gehouden om Ardworks in dat verband volledig te vrijwaren.

10.7         Levering geschiedt af bedrijfslocatie van Ardworks, tenzij anders overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

10.8         Ardworks is gerechtigd in gedeelten te leveren en te presteren en het aldus geleverde of gepresteerde afzonderlijk te factureren als ware het een afzonderlijke overeenkomst, tenzij aan het aldus gepresteerde geen zelfstandige waarde toekomt.

10.9         De wederpartij is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Blijft de wederpartij in gebreke om mee te werken aan ontvangstneming van de zaken, dan heeft Ardworks het recht om de zaken te leveren op een door haar te bepalen tijdstip danwel is Ardworks gerechtigd om de overeenkomst danwel het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden te verklaren onverminderd haar recht op schadevergoeding.

10.10       Indien de zaken gereed zijn voor levering maar de wederpartij weigert of is nalatig de zaken op het overeenkomen tijdstip in ontvangst en/of af te nemen, dan kan Ardworks de zaken voor rekening en risico van de wederpartij (doen) opslaan. Alle kosten en schade die Ardworks daarmee lijdt kunnen op de wederpartij verhaald worden. Indien deze opslag langer dan een maand voortduurt, heeft Ardworks het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Risico-overgang

Behoudens in het geval van consumentenkoop, wordt het tonen of verstrekken van een model, schets, opstelling, ontwerp, plan, voorbeeld of monster, vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de door of namens Ardworks te leveren zaken of het uit te voeren werk daarvan niet zal afwijken.

Artikel 12. Vrijwaring

12.1         De wederpartij staat ervoor in dat op door hem aan Ardworks aangeleverde gegevens en materialen geen rechten van derden rusten. De wederpartij zal Ardworks daarvoor integraal vrijwaren.

12.2         Indien Ardworks uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Ardworks zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ardworks, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ardworks en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 13. Reclame

13.1         De wederpartij staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Ardworks verstrekt heeft. De wederpartij moet waar het de in de offerte door Ardworks verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, dan wel de gegevens op enigerlei andere wijze verstrekt door Ardworks, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de geleverde zaken. De door Ardworks geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikte wijzigingen.

13.2         Gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de wederpartij binnen vijf dagen na levering onder nauwkeurige opgave van aard en oorzaak schriftelijk aan Ardworks ter kennis worden gebracht. De overige reclames dienen onder dezelfde voorwaarden binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek danwel (indien betrekking hebbend op de factuur) binnen acht kalenderdagen na factuurdatum, te worden ingediend bij Ardworks. Ardworks zal de gegrondheid en de oorzaak van de klacht onderzoeken.

13.3         De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit mag niet worden voortgezet.

13.4         De wederpartij stelt Ardworks in staat om de zaken ten aanzien waarvan een klacht is ingediend in de staat waarin zij verkeerden ten tijde van aankomst bij de wederpartij te bezichtigen en te onderzoeken.

13.5         De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ardworks. Het verlenen van de voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in de staat waarin zij verkeerden ten tijde van aankomst in de originele verpakking aan Ardworks worden teruggezonden.

13.6         Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Ardworks daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

13.7         Indien de wederpartij niet voldoet aan het bepaalde in leden 2, 3 en 4 van dit artikel komt de wederpartij geen aanspraak meer toe op enige garantie.

13.8         Ardworks aanvaardt geen enkele reclame in welke zin dan ook, wanneer door de wederpartij de zaken zijn verwerkt, toegepast, gewijzigd, veranderd, etc..

13.9         De wederpartij is niet gerechtigd, ook niet nadat zij gereclameerd heeft, haar betalingen op te schorten.

13.10       Indien Ardworks een reclame gegrond acht zal zij deze in beginsel gratis vervangen na retourzending van de zaken. Indien vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, zal Ardworks een redelijke schadevergoeding betalen aan de wederpartij voor een bedrag van ten hoogste drie maal de factuurwaarde.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1         Ardworks behoudt zich het eigendom van afgeleverde zaken voor totdat de wederpartij zijn daarmee verband houdende (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Zolang niet volledig aan de (betalings)verplichting is voldaan, behoudt Ardworks zich het recht voor geleverde zaken en bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen.

14.2         Ardworks behoudt zich het eigendom van de zaken voor, voor hetgeen de wederpartij aan Ardworks verschuldigd is of wordt vanwege tekortkoming in de nakoming van de wederpartij van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor zijn verplichtingen als voornoemd toereikende zekerheid heeft gesteld, dit alles tenzij door partijen anders overeengekomen.

14.3         Door Ardworks geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.4         De wederpartij zal de zaken gedurende de periode dat hij deze onder zich heeft en de eigendom nog niet is overgegaan, voor derden zichtbaar aanduiden als zijnde eigendom van Ardworks en duidelijk afgescheiden houden van andere zich bij of onder hem bevindende zaken zoals bedrijfsvoorraad of -inventaris. De wederpartij zal zich gedurende deze periode ten opzichte van derden nimmer als eigenaar van de zaken presenteren.

14.5         Voor het geval Ardworks haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ardworks en door Ardworks aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ardworks zich bevinden en die zaken terug te nemen.

14.6         Elke betaling kan door Ardworks worden toegekend aan verbintenis(sen) waarvoor het in lid 1 en 2 genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Toekenningen zoals hiervoor genoemd zijn niet betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke die door Ardworks aan de wederpartij zijn verstrekt, tenzij Ardworks schriftelijk anders verklaart.

14.7         Indien derden aanspraak maken op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken danwel pogingen doen om op dergelijke zaken beslag te leggen of de zaken in bezit te krijgen, dan is de wederpartij verplicht hiervan onverwijld mededeling te doen aan Ardworks en bevestigd dit vervolgens schriftelijk aan Ardworks.

14.8         De wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de geleverde maar nog niet in eigendom overgegane zaken te verzekeren en verzekert te houden en op verzoek van Ardworks deze verzekering aan te tonen. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Ardworks gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Ardworks bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

14.9         Zolang de zaken nog niet het eigendom van de wederpartij zijn, is de wederpartij niet bevoegd enige beschikkingshandeling te verrichten ter zake daarvan, tenzij anders met Ardworks is overeengekomen.

Artikel 15. Ontbinding

15.1         Op het tijdstip waarop de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de (koop)overeenkomst of uit deze voorwaarden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Ardworks de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden.

15.2         Op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen verliest, wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling ontbonden, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan.

15.3         Door de ontbinding worden de over en weer bestaande verplichtingen direct opeisbaar. De wederpartij is ingeval van ontbondenverklaring verplicht de door Ardworks geleden en nog te lijden schade te vergoeden.

15.4         Indien er sprake is van schorsing van betalingen door de wederpartij, liquidatie van zaken van de wederpartij of overlijden van de wederpartij of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet vrijelijk kan beschikken, kan Ardworks de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en de door haar reeds geleverde en door de wederpartij onbetaald gebleven zaken, terugvorderen en/of betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling eisen. Dit alles zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist.

15.5         Door de gevallen genoemd in voorgaand lid worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is die gevallen verplicht de door Ardworks geleden en nog te lijden schade te vergoeden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1       Indien Ardworks in voorkomend geval aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, en steeds tot maximaal tweemaal het factuurbedrag.

16.2         Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten:

– ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ardworks aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan Ardworks toerekenbaar zijn;

– gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.3         Ardworks is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vertraging in de aanvang, in de verdere uitvoering of in de oplevering.

16.4         De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ardworks of haar leidinggevende ondergeschikten.

16.5         Het bepaalde in artikel 7:24 lid 2 BW is steeds van toepassing.

16.6         In alle gevallen is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag van de door de assuradeur van Ardworks te verstrekken uitkering.

 Artikel 17. Overmacht

17.1         Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van één van hen komt.

17.2         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ardworks geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ardworks niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ardworks of van derden daaronder begrepen.

17.3         Ardworks heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ardworks haar verbintenis had moeten nakomen.

17.4         Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.5         Voor zoveel Ardworks ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ardworks gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

18.1         Indien Ardworks of derden aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft of hebben gesteld, dan is de wederpartij gehouden om deze onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na beëindiging van de overeenkomst of na daartoe strekkend verzoek van Ardworks in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en compleet aan Ardworks te retourneren.

18.2         Indien de wederpartij, om welke reden ook, in gebreke is in de nakoming van het bepaalde in lid 1. van dit artikel, dan komen de daaruit voortvloeiende schade en kosten, daaronder begrepen de kosten van vervanging, voor rekening van de wederpartij.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1         Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2         Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ardworks gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Ardworks zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk danwel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ardworks niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

19.3         Voorts staat het Ardworks vrij om dergelijke gegevens openbaar te maken indien dit nodig is om haar rechten uit hoofde van de relatie met de wederpartij of met derden te effectueren of om aanspraken van de wederpartij of derden af te weren.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Ardworks en de wederpartij en de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen, waaronder die hun oorsprong vinden in onrechtmatige daad, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Geschillenbeslechting

De rechter in de vestigingsplaats van Ardworks is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen partijen, ook die uit hoofde van onrechtmatige daad, kennis te nemen, tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit. Niettemin heeft Ardworks het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Op de overeenkomsten tussen Ardworks en de koper is het Nederlands recht van toepassing. Pas indien een minnelijke oplossing niet bereikt wordt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. De rechter in de vestigingsplaats van Ardworks is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen partijen, kennis te nemen, tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit. Niettemin heeft Ardworks het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden wegens gehele of gedeeltelijke nietigheid of vernietiging, laat de toepasselijkheid van het overigens bepaalde onverlet. Ardworks en de koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen of gedeelten daarvan ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk in acht wordt genomen.

Einde Algemene Voorwaarden